Home

Resources

Wales and the French Revolution Series
(Welsh Ballads)

A song to the county militia of Caernarfonshire (selection)

by Robert Morris

Tune: ‘Belisle March’

Location: Welsh Ballads of the French Revolution, rhif / no. 29

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION


Gyda’ch cennad (fon’ddigaidd ddygiad),
Cewch glod trwy glymiad glân,
Yn ôl eich swyddau gwir rwydd a graddau,
Ag enwau rhai ar gân.
Lord Bulkeley’n bennaf un a henwaf
Yn gyntaf yn y gwaith;
Mae’n aelod puredd yn y Senedd,
Mewn clod a mawredd maith.
Mae’r Cyrnal Assheton-Smith,
Rhag troeon chwerwon chwith;
A Williams, wedyn, Llangwstenyn,
Dda rosyn – yn ddi-rith,
A’r Capten Haslam doniol dinam,
Gywirlam yn eu gŵydd,
A’r Capten gwiwbert John Roberts,
Ŵr llonbert er eu llwydd.
Capten Robert Roberts sydd,
John Jones yr ail ŵr rhydd
(Capteniaid gwiwber, mwynion dymer),
Yn drydydd Beaver bydd.
Thomas Jones ufudd yn bedwerydd
Yn gelfydd eto gawn;
Edward Roberts pumed, William Roberts chweched,
A’r seithfed Humphreys iawn.

Lifftenants – henwaf Oakes yn gyntaf,
Hugh Jones a gaf yn gu;
John Hughes meddaf, Robert Jones nodaf,
Pugh, llonaf yn y llu;
William Payne y pennir, Robert William welir,
Owen Prichard cywir cawn;
A William Parri sydd i’w gyfri’,
Er llenwi rhanc yn llawn.
Mae gŵr eglwysig glân,
Jones Bodffordd heb wahân,
A Jones y Doctor, iachus gyngor,
Ag onor yn y gân;
A’r Doctor Curry i’w cynghori
Rhag poeni yn y pwys –
Milisia llesol, rhai cartrefol,
Rhai doniol o wŷr dwys.
Ensigns yn deg eu dawn,
Rai mwynaidd lluniaidd llawn;
Nid oes cwmpeini mwy hardd a gwisgi,
A’u nodi’n deg a wnawn.
Llanciau tirion sir Gaernarfon,
Rai dewrion oll ar dir,
Eirfeilch arfog, gwŷr coronog,
Sy enwog yn ein sir.

. . .

Deg cant (yn ddibrin) ydyw’r fyddin,
Iawn egin yn eu nwy’,
Dilesg deulu, blodeu Cymru,
Rhai’n caru medru mwy.
Gweision newydd Siôr y Trydydd,
Yn gelfydd iawn i gyd,
Llanciau Eryri, hardd a gwisgi,
Rai heini iawn o hyd.
Boed llwyddiant (mwyniant mawr)
I guro pob rhyw gawr;
Cymerwch galon, milisia ffyddlon
Gwlad Arfon, wiwlon wawr.
Llwydd i’n brenin ynghyd â’i fyddin
A’i lin o fewn ei wlad;
’N ôl ei ddiweddu, rhain fo’n teyrnasu,
Yn tynnu fel eu tad.
Ar orsedd Frydain fro
Hyd byth, hyd byth y bo
Ei blant a’i wyrion i gario’r goron
Tra byddo’n ’r afon ro.
Hil y Cymry fo’n cartrefu
A glynu yn eu gwlad,
A boed llonyddwch a brawdgarwch
Er heddwch inni’n rhad

TRANSLATION
With your leave (dignified behaviour),
you shall be praised in fair melody,
according to your truly generous occupations and status,
with the names of some in song.
Lord Bulkeley do I name as the chief one,
the first in the work;
he is a faithful member in Parliament,
in extensive praise and greatness.
There is Colonel Assheton-Smith,
to guard against bitter, unfortunate events;
and then Williams of Llangystennin,
a good rose – it is no illusion,
and talented, faultless Captain Haslam,
true his pace in their presence,
and the worthy and fine Captain John Roberts,
a jolly, handsome man who will promote their success.
There is Captain Robert Roberts,
the second free man is John Jones
(lovely captains of a kind temper),
Beaver will be the third.
Obedient Thomas Jones is the fourth
that we have skilful too;
Edward Roberts the fifth, William Roberts the sixth,
and the seventh, true Humphreys.

Lieutenants – I first of all name Oakes,
and Hugh Jones, pleasantly;
John Hughes I say, Robert Jones I note,
Pughe, the jolliest in the host;
William Payne is appointed, Robert Williams is seen,
we have true Owen Prichard;
and William Parry must be counted
so as to fill the rank fully.
There is a fair churchman,
Jones of Bodffordd, without discrimination,
and Jones the doctor, healthy his advice,
is honoured in the song;
and Doctor Curry to advise them
lest they should suffer under the burden –
beneficial militia, the local ones,
gifted, earnest men.
Ensigns of fair talent,
kindly, full of comeliness;
there is no company more splendid and sprightly,
and we shall note them fairly.
The kind lads of Caernarfonshire,
all brave ones upon land,
magnificent, armed, crowned men,
who are famous in our county.

. . .

There are ten hundred (no less) in the army,
true buds in their passion,
a spirited family, flowers of Wales,
ones who would love to do more.
The new servants of George the Third,
all very skilful,
the handsome and swift lads of Snowdonia,
always very sprightly.
May there be success (great joy)
to defeat every giant;
take heart, faithful militia
of the land of Arfon, worthy and cheerful your appearance.
Success to our king together with his army
and his line within his country;
after his death, may they rule,
taking after their father.
On the throne of the land of Britain
for ever, for ever
may his children and grandchildren carry the crown
while there shall be gravel in the river.
May the race of the Welsh make their homes
and remain in their country,
and may there be tranquillity and fraternity for us
freely, for the sake of peace.


Previous article:
Next article: An elegy for the tithes in France ... (selection) .
List all Welsh Ballads