Home

Resources

Wales and the French Revolution Series
(Newspapers and periodicals)

A loyalist address in the wake of the Fishguard landing

by Anonymous

Location: Marion Löffler, Welsh Responses to the French Revolution: Press and Public Discourse (2012), doc 1.2

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION

At y CYMRU

Fy Nghydwladwyr,

ER pan gefais ddiwetha’ y pleser i’ch annerch, fe welwyd yn ofynnol, oblegid angenrheidiau’r wlad, ddodi Tal chwanegol ar yr Almanac; er mor anhyfryd y gall hyn fod i ni y Cyfansoddwyr, ac i chwithau fy Narllenyddion, etto pan ystyrioch y gellwch, am ychydig yn rhagor na ffyrlling yn yr wythnos trwy gymmorth y llyfrau hyn, gael allan dyddiau’r mis neu’r wythnos, Newid y lleuad, y ffeiriau yng Nghymru, Cyfnewid y tywydd, a llawer o bethau neillduol eraill, ag sydd ddefnyddiol i’r Bonheddig yn gystal ag i’r Ffermwr a’r Masnachwr, pan gofioch mai trwy nerth y Trethi y sy yn ein gwasgu (er trymmed ydynt) ynghyd a chalondid ac ymddygiad ein Lluoedd ar For a Thir, y rhai a gynnorthwyasoch chwi fy Nghydwladwyr mor rhagorol a gwrol-wych ar achos diweddar pan ryfygodd y Gelynion dirio yn eich Gwlad, pan gofioch meddaf, mai trwy y rhai’n (dan Ragluniaeth) yr amddiffynwyd ni rhag gormes didrugaredd Ciwed o Ffrangcod diffaith a’u Cefnogwyr, y rhai a sathrasant sanctaidd Ordinhadau Duw a pharchedig Osodiadau dyn dan draed, y rhai y gellir dilyn gwaedlyd ol eu traed trwy Anghyfannedd-dra, Tlodi, a Newin (p’le bynnag y gadawodd yr Hollalluog i’r fflangell gwympo) ac yn olaf, pan edrychoch ar eich cyflwr eich hunain, yr hwn wrth ei gydmaru ag eiddo’r lleill o Ewrop, neu f’allai’r byd, sydd gyflwr o berffaith happusrwydd: mi wn yn dda, na welir un Cymro yn grwgnach nac yn achwyn ar yr achos hwn, ond yn y gwrthwyneb, yr wyf yn llwyr gredu y cynnorthwywch allan o’ch cariad at eich gwlad, tuag at sicrhau ein diogelwch, a thrwy wneuthur felly, y bwriwch eich hatling er cynnal yr achos clodfawr hwnnw o amddiffyn ein Rhydd-did, ein Meddiannau, ein Cyfreithiau, a’n Bywydau.


ENGLISH TRANSLATION
To the WELSH

My Compatriots,

SINCE I last had the pleasure of addressing you, it was seen to be necessary, because of the hardships of the country, to raise the price of the Almanac; however unpleasant this might be for us the Composers, and for you my Readers, when you consider that you can, for not much more than a farthing a week through the help of these books, find out the days of the month or of the week, the Changes of the moon, the fairs in Wales, Changes in the weather, and many other particular things, which are useful to the Noble as well as for the Farmer and the Merchant, when you remember that through the power of the Taxes which press on us (heavy as they are) together with the bravery and the feats of our Forces on Sea and Land, the ones which you my Compatriots so outstandingly and gallantly supported on the recent occasion when the Enemies dared land in your Country, when you remember, I say, that through these (under Providence) we were protected from the merciless oppression of a Rabble of vile French and their Supporters, those who had trampled God’s sacred Ordinations and the revered Constitutions of man under foot, those whose bloody footprints we can follow through Desolation, Poverty, and Famine (wherever the Almighty let the scourge fall) and lastly, when you look at your own state, which compared with the state of others in Europe, or perhaps the world, is a state of perfect happiness; I know well, not one Welshman will be seen grumbling or complaining in this case, but on the contrary, I fully believe that you will assist out of love for your country, towards securing our safety, and by doing so, you will throw in your mite in order to sustain this praiseworthy cause of defending our Liberty, our Possessions, our Laws, and our Lives.


Next article: A report of an organized protest in the Forest of Dean .
List all Newspapers and periodicals